Tên Khác
Destruction Flag Noble Girl Villainess; Destruction Flag Otome; I Reincarnated into an Otome Game as a Villainess With Only Destruction Flags...
Tác giả
Họa sĩ
Nhóm dịch
Đang Cập Nhật
Thể loại