Tên Khác
Great Dragon Can be Defeated With Bare Hands, But Isn't This a Common Sense?
Tác giả
Họa sĩ
Nhóm dịch
Đang Cập Nhật
Thể loại