Tên Khác
Self-proclaimed ordinary demon's heroic life: The result of him creating a cheat dungeon, even though he's supposedly a B-grade demon
Tác giả
Họa sĩ
Nhóm dịch
Đang Cập Nhật
Thể loại